Công bố sắc phong phần cuối. Quan tuần phủ Lê Duy Di

Công bố tư liệu sắc phong Lần III. Liên quan đến làng và người Lệ sơn được ban cấp trong thời kỳ phong kiến của tác giả Lê Hồng Vệ
Bài viết liên quan đã đăng
1. Công bố Phần I; sắc phong cấp cho quan Lê Duy Di, đời thứ 11 chi nhánh Lê Thuần Phác, họ Lê
2. Công bố Phần 2; sắc phong cấp cho quan Lê Duy Di, đời thứ 11 chi nhánh Lê Thuần Phác, họ Lê

 Sắc 5
Nguyên sắc gốc


Ấn tín Triều đình cấp cho sắc 5, 6,7,8 là: Sắc Mệnh Chi Bảo


Nguyên phần nội dung

                         
                   
 
   
   
     
     
     
     
     
       
       
       
       
Phần nội dung đánh máy
PHIÊN ÂM
Thừa thiên hưng vận Hoàng đế chế viết Trẫm duy lập chính dụng nhân nghi cử. Khảo công chi điển, lượng tài định vị, dụng tinh trị sự chi năng. Tư nhĩ thự Hộ bộ Bắc kỳ Thanh Lại ty lang trung Lê Di văn học túc quán tài khí, khả thủ hữu hiến, hữu vi hữu thủ chính vệ du nghi viết: Thanh, viết thận, viết cần. Quan châm thị địch cán mẫn, tuân thậm để tích minh dương nghi giản tại đình. Tư đặc thụ Trung Thuận đại phu hộ bộ Bắc kỳ Thanh Lại ty lang trung, tứ chi cáo mệnh, thượng thời vô khoáng quyết ty, miễn hàm cần ư xu sự thức. Khâm thời mệnh vĩnh vô địch ư thừa hưu
Khâm tai
Tự Đức nguyên niên chính nguyệt sơ thất nhật

DỊCH NGHĨA
Vâng mệnh trời hưng vận. Hoàng đế ban chế rằng: Trẫm duy lo chính sự, dùng người cân nhắc phải kê cứu điển lệ, lượng xét đức tài mà định vị, chọn người tiêu biểu để đảm đương chức phận. Nay thấy nhà ngươi là Lê Di chức Hộ bộ Bắc kỳ Thanh Lại ty lang trung là người có học vấn, đầy đủ khí chất có thể đảm đương được chính sự, quả như lời khen rằng: Rất thanh tao lại thấu đáo tận tụy. Việc quan hết sức mẫn cán, có nhiều công lao xứng đáng được gia phong chức tước trong Triều. Nay đặc ân ban cho chức Trung Thuận đại phu Hộ bộ Bắc kỳ Thanh lại ty lang trung. Ban chiếu mệnh được vẻ vang mà gắng sức hoàn thành bổn phận để lưu danh mãi mãi
Hãy kính theo
Ngày 7 tháng giêng năm Tự Đức thứ nhất (1848)

                   Sắc 6

Nguyên sắc gốc


Nguyên phần nội dung


         
使 使
使
 
 
 
 
Phần nội dung đánh máy
PHIÊN ÂM
Sắc Gia Định Án sát sứ Lê Di tằng lịch tiễn dương (dịch..?) phả nhàn chính thể. Tư chuẩn nhĩ thăng thự Quảng Nghĩa đẳng xứ địa phương Thừa Tuyên Bố chánh sứ ty Bố chánh sứ. Phàm sở hạt nhất thiết chư sự vụ, tuân y điển lệ phụng hành yếu nghi khác cần chức thủ mẫn tế sự công dĩ xứng sở ủy
Khâm tai

Tự Đức tam niên bát nguyệt sơ tam nhật

DỊCH NGHĨA
Sắc Án sát sức Gia Định là Lê Di, từng có công lao thực hành chính sự. Nay chuẩn thăng cho ngươi chức Thừa chánh sứ thuộc Thừa chánh sứ ty Quảng Nghĩa. Phàm tất cả các sự vụ trong địa hạt đều tuân theo điển lệ mà thực thi. Nên gắng mà hoàn thành chức phận, mẫn cán chu toàn mọi việc công để xứng với sự phó thác của Trẫm
Hãy kính theo
Ngày 3 tháng 8 Tự Đức năm thứ 3 (1850)


            Sắc 7

Nguyên sắc gốc
 

Nguyên phần nội dung

                             
                       
 
   
   
使    
   
   
使    
  使    
       
       
       
       
               
                             
Bản đánh máy phần nội dung

PHIÊN ÂM
Thừa thiên hưng vận Hoàng đế chế viết: Trẫm duy tiết tự, phân nhị thập tứ khí vận hành cõng thắc. Tuế công vương triều liệt thiên bách cụ liêu, bật lượng dụng đăng nãi bích. Quyến duy, mao tuấn nghi phấn ty luân. Nhĩ thự Quảng nghĩa bố chánh sứ Lê Di nho nhã phong tiêu, hiên ngang khí vũ, phụng khoan giản trực ôn chi huấn chương, quyết hữu thường ưu, văn học chính trị chi tài, dụng vô bất thích, dịch lịch nẫm phù thạc vọng khác cần duy nhất. Nãi tâm thâm gia phục sự chi năng, nghi cử thưởng công chi điển. Tư đặc thụ Gia nghị đại phu Quảng Nghĩa đẳng xứ địa phương Thừa tuyên bố chánh sức ty Bố chánh sứ. Tứ chi cáo mệnh, thượng kỳ lự cộng nhĩ vị địch tâm đức dĩ hàm cần, phụng dương cương hưu, kỳ huệ trạch chi hạ, cứu dĩ vĩnh chung dự thích quan quyết hành
Khâm tai

Tự Đức lục niên chính nguyệt sơ lục nhật


DỊCH NGHĨA
Vâng mệnh trời hưng vận, Hoàng Đế ban chế rằng: Trẫm theo tuần tiết mà chia ra làm 24 khí, vận hành chẳng sai; So với công tạo hóa, thì vương triều ta dù trăm nghìn năm song cũng rất nhỏ nhoi. Dù vậy vẫn có công của thần gắng sức giúp đế vương. Nay Trẫm ban chiếu chỉ cho ngươi là Lê Di chức Bố chánh sứ Quảng Nghĩa. Vốn là người nho nhã, phong cách hiên ngang, khí chất kiên cường, đức tính khoan dung; am tương điển chương, có tài văn học chính sự. Cần mẫn hoàn thành chức phận, nhiều lần lập công lớn. Nay theo điển lệ, đặc ân gia ban cho chức Gia nghị đại phu Thừa chánh sứ ty Thừa chánh sứ các địa phương ở Quảng Nghĩa. Ban cho cáo mệnh, gắng gỏi tận tâm tận lực phụng sự để được ân trạch nối dài mãi mãi
Hãy kính theo

Ngày 6 tháng giêng năm Tự Đức thứ 6 (1853)

 
              Sắc 8
Nguyên sắc gốc


Nguyên phần nội dung


       
使
 
 
 
 
 
 Phần nội dung đánh máy
PHIÊN ÂM
Sắc Quảng Nam tỉnh Bố chánh sứ Lê Di biện sự cần cán trì tâm thanh bạch. Tư bất hạnh cố thù thuộc, khả chẩn, gia ân chuẩn nhĩ truy thụ Tuần phủ dụng thị lễ tuất
Khâm tai

Tự Đức lục niên thập nhị nguyệt nhị thập tam nhật

DỊCH NGHĨA
 Ban sắc Bố chánh sứ Quảng Nam là Lê Di, người luôn mẫn cán với chính sự, giữ tấm lòng thanh bạch. Nhưng nay bất hạnh bị bệnh mà qua đời. Trẫm vô cùng thương xót mà gia ân truy phong chức Tuần phủ, tỏ lòng  tiếc thương chuẩn thị cho ngươi để gia đình thụ hưởng đặc ân.
Hãy kính theo!

Ngày 23 tháng 2 năm Tự Đức thứ 6 (1853)



Tác giả Họa sỹ Lê Hồng Vệ

Phụ chú: Theo Mộ Trạch Vũ Tộc thế hệ sử tích, có các chức, hàm quan, xin được liệt kê để độc giả tiện theo dõi.
- Án sát: Ty án sát sứ các tỉnh có Thông phán, Kinh lịch, bát cửu phẩm thư lại, Vị nhập lưu thư lại. Số lượng nhiều ít tùy theo từng tỉnh. Ở các tỉnh nhỏ chỉ có Tuần vũ thì Án sát  giữ vị trí tỉnh phó trông coi việc hình. Thời Tự Đức (1848-1883) Án sát coi như tỉnh phó của một tỉnh.
- Án sát sứ ty: Là cơ quan phụ trách việc hình thời Nguyễn, là ty giúp việc cho Tổng Đốc hoặc Tuần phủ.
- Cấp sự trung: Trong 6 khoa được đặt tên thời Lê Nghi Đân có các chứ Đô cấp sự trung, cấp sự trung, trật chánh thất phẩm, bát phẩm. Năm Minh Mạng thứ 18 (1837) đặt chức chưởng ấn cấp sự trung, trật tòng tứ phẩm.
- Chỉ huy sứ ty: Là chức quan thời Nguyễn thuộc Vệ cẩm y, chỉ huy các đội thường trự và ty trấn phủ, trật chánh tam phẩm võ ban.
- Công bộ: Là một trong 6 bộ đảm trách việc xây dựng thành hào, cầu cống, đường sá, tu sửa, xây dựng nhà sở, thi hành lệnh cấm về núi rừng, vườn tược, sông suối.
-Tả thị lang: Đặt từ thời Quang Thuận (1460 -1469). Thời Nguyễn 6 bộ đều đặt chức Tả Hữu Thị Lang, trật chánh tam phẩm.
- Tuần Phủ: Chức quan đứng đầu tỉnh thời Nguyễn.

Tác giả bài viết: Lê Hồng Vệ