Các tài liệu về chiến lược phát triển nông thôn tầm nhìn đến năm 2020

Một số chiến lược phát triển nông thôn với tầm nhìn đến năm 2020 do chính phủ ban hành
Bài viết liên quan đã đăng:
1. Xây dựng nông thôn mới tại Làng ta
2. Phải làm gì để tôn tạo những di thắng ở làng Lệ Sơn ?

MỘT SỐ TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Chiến lược phát triển Chăn nuôi đến năm 2020 - tại đây

2.Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo - tại đây


3. Chiến lược Quốc gia sau thu hoạch lúa, ngô, đậu tương và lạc đến năm 2020 - tại đây
 
4. Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 - tại đây
 
5. Định hướng Chiến lược Phát triển thuỷ lợi Việt Nam - tại đây
 
6.Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước - tại đây
 
7.Chiến lược nghiên cứu khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đến 2020 -tại đây
 
8. Chiến lược phát triển giống cây Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020 -tại đây
 
9. Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 - tại đây
 
10. Chiến lược phát triển thuỷ sản Việt Nam đến năm 2020 - tại đây
 
11. Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011 – 2020 - tại đây
 
12. Định hướng phát triển lúa gạo ở Việt nam -tại đây
 

Tác giả bài viết: Ngọc Long