Hình ảnh một số nhà văn hóa ở Lệ Sơn

Giới thiệu một số hình ảnh của nhà văn hóa các thôn ở xã Văn Hóa

Nhà văn hóa thôn Bàu xưa


Nhà văn hóa thôn Bàu nay
 

Nhà văn hóa thôn Bàu nay


Nhà văn hóa thôn Hà Thâu


Nhà văn hóa thôn Phúc Tự
 

Nhà văn hóa thôn Sỏi

Nhà văn hóa thôn Thượng Phủ

Tác giả bài viết: Ngọc Long