Địa chí Làng Lệ Sơn: Miếu thờ

Giới thiệu phần Miếu Thờ được trích trong bản thảo địa chí Làng Lệ Sơn của tác giả Lê Trọng Đại

.

Tác giả bài viết: Lê Trọng Đại