Địa chí Làng Lệ Sơn: Đình Làng

Giới thiệu phần Đình Làng được trích trong bản thảo địa chí Làng Lệ Sơn của tác giả Lê Trọng Đại
.

Tác giả bài viết: Lê Trọng Đại