Địa chí Làng Lệ Sơn: Chùa và Giếng làng

Giới thiệu phần Chùa và Giếng Làng được trích trong bản thảo địa chí Làng Lệ Sơn của tác giả Lê Trọng Đại
Giới thiệu phần 2.3 Chùa và Giếng Làng. Trích trong Địa chí làng Lệ Sơn, phần Kiến trúc, điêu khắc ở Lệ sơn

Tác giả bài viết: Lê Trọng Đại