Album ảnh ngày hè trên quê hương (Phần 2)

Album ảnh ngày hè trên quê hương (Phần 2)

Xóm anh Viễn
 

Cổng chào xóm Sỏi
 

Đường xóm Sỏi
 

Đường lên nhà enh cu Đại, xóm sỏi
 

Cổng chào vô nhà văn hóa xóm sỏi
 

Cánh đồng ngày hè
 

Đường chổ anh anh Liêm, xóm Bàu
 

 

Phơi sạu
 

 

 

 

 

 

Xóm Đình Miệu
 

Đường ra nhà thờ họ Bùi
 

 

Tác giả bài viết: Thảo Nguyên