Làng cả Lệ Sơn ( Phần 6/7)

Giới thiệu tư liệu lịch sử về Làng Lệ Sơn do Ông Trần Quyến, Thôn Đình Miệu biên khảo.
Bài viết liên quan đã đăng
1. Làng cả Lệ Sơn ( Phần 1/7)
2. Làng cả Lệ Sơn ( Phần 2/7)
3.
Làng cả Lệ Sơn ( Phần 3/7)
4. Làng cả Lệ Sơn ( Phần 4/7)
5. Làng cả Lệ Sơn ( Phần 5/7)


C/ Các vị  tiền nhân làng Lệ Sơn  được bổ dụng làm quan từ  năm 1481 – 1945.
TT HỌ  VÀ TÊN CHỨC TƯỚC, NIÊN HIỆU . Ghi chú
1 Trần Cảnh Huống “Hiệp biện đại học sĩ, mô phạn thái học đường Quốc Tự giám, giám sinh”, người có công mở trường dạy học, khai trí mở tài dầu tiên trên đất Lệ Sơn. Thờ tại Miếu đường Họp Trần thôn Đình Miệu 
2 Lê Duy Dy (Lê Duy Dần)
Vua Minh mạng nhị thập niên 1840, phong làm tri huyện, Huyện Thanh Trì Hà nội.

Vua Triệu Trị  (1841 – 1847) phong làm “phụng nghị đại phu bộ lại”

Vua Tự Đức (nguyên niên 1848) lhong làm “Hộ bọ bắc kỳ, thanh lại ty lang trung, trung thuận đại phu”. Tự Dức (tam niên 1851), phong làm “Quan bố chánh thừa tuyên đẳng xứ”. Vua Tự Đức khen “thẳng thắn, cứng rắn, bền như sắt”

Thờ tại nhà thờ  ông Lê Ngọc Phì thôn Hà Thâu
3 Lê Tập (Anh) Đỗ giải nguyên, bổ làm quan án sát tỉnh Quảng Nam. Minh Mạng năm thứ 9 – 1828 (Mậu tý) Thờ tại nhà thờ  ông Lê Đình Tùng thôn Trung Làng
4 Lê Tư Duệ (em) Đỗ giải á nguyên, đỗ làm quan bố chánh tỉnh An Giang, Minh Mạng năm thứ 9 – 1828 (Mậu tý) Thờ tại nhà thờ  ông Lê Đình Tùng thôn Trung Làng
5 Lê Huy Côn Phụng nghị đại phu, công bộ lang trung, Minh Mạng năm thứ 6 - 1928 Thờ tại nhà thờ  Mệ Hào Lương thôn Xuân Tổng
6 Lê Quốc Thước Tri phủ huyện Anh Sơn, Phụng thành đại phu Thờ tại nhà thờ  ông Lê Đạo thôn Phúc Tự
7 Lê Quang Huy Dục vận tán tự công thần, đực tiến phụ quốc thượng tướng quân, cẩm y vệ đô chỉ huy sứ, gia tặng tham đốc chức dực phu hầu. Thờ tại nhà thờ  nhà ông Lê Văn Đang thôn Đình Miệu
8 Lê Quang Đình Kiến ngãi công thần, khâm sai hưng hóa, tán trị thừa chánh sứ, tham nghị chưc trường minh tiên sinh, tước hầu. Thờ tại nhà thờ nhà ông Lê Văn Đang thôn Điình Miệu
9 Lê Thời Huệ Tri phủ huyện Thụy Anh, Gia Long năm 18 - 1881 Thờ tại nhà thờ  nhà ông Mục Cang thôn Thượng Phủ
10 Lê Khắc Thiệu Tri phủ huyện Thụy Anh Thờ tại nhà thờ  nhà ông Mục Cang thôn Thượng Phủ
11 Lương Ngọc Dụy Á nguyên, đốc học Quảng Bình Tự Đức thứ 35 - 1883 Thờ tại nhà thờ  nhà ông Lương Đức thôn Đình Miệu
12 Lê Ngọc Uẩn Quan bố chánh tỉnh Nam Định Thờ tại nhà thờ  nhà ông Lê Trân thôn Đình Miệu
13 Lê Ngọc Đỉnh Phùng nghị đại phu bộ  hộ, viên ngoại lang giảng đạo, tham biện, truy thụ, triều liệt đại phu, hàn lâm viện thi giảng Thờ tại nhà thờ  nhà ông Lê Ngọc Phì thôn Hà Thâu
14 Lê Huy Tuân (cha) Cha con cùng thi đậu trong khoa thi năm Ất Dậu Minh Mạng thứ 6 (1825) cha được bổ nhiệm làm quan án sát tỉnh Ninh Bình, Quảng Nam (sách quốc triệu hương khoa lục chép). Con được bổ làm Phụng nghị đại phu, công bộ lang trung Thờ tại nhà thờ  nhà Mệ Hào Lương thôn Xuân Tổng
15 Nguyễn Bá Tinh Tri phủ Đức Thọ Thờ tại nhà thờ  ông Nguyễn Bính thôn Xuân tổng
16 Nguyễn Don Lãnh binh Thờ tại nhà thờ  ông Nguyễn xuân Cự thôn Xuân tổng
17 Lê Bính Sung thị độc học sỹ, phụng nghị trung thuận đại phu, quang lộc tự khanh, phiên dịch thư tịch, đốc học tỉnh Quảng Ngãi Thờ tại nhà thờ  ông Lê Vũ  thôn Phúc Tự
18 Trần Quốc Vượng Đỗ hương cống, cử nhân Thờ tại nhà thờ  ông Trần Đức Lưu thôn Hà thâu
19 Lương Văn Đẩu Công sứ lang trung chi huyện Thờ tại nhà thờ  ông Chánh Huệ thôn Bàu
20 Lương Khắc Nhượng Tri phủ Hoài Nhơn Bắc Ninh Thờ tại nhà thờ  ông Lương Khắc Thuận thôn Bàu
21 Lê Hiếu Thận Phó hiệp quản Bình Định Thờ tại nhà thờ  ông Lê Quang (Đương) thôn Xuân tổng
22 Lê Văn Thính Phó vệ úy hiệp quản tỉnh Quảng Trị Thờ tại nhà thờ  ông Lê Đức thôn Thượng Phủ
23 Lê Thuần Hựu Lạng trung Thờ tại Miếu họ Lê
24 Lê Thuần Phác Lạng trung hầu Thờ tại Miếu họ Lê
25 Trần Như Dụ Phân lực tướng công Thờ tại Miếu họ Trần
26 Trần Như Du Lương y chánh viện sứ Thờ tại Miếu họ Trần
27 Trần Như Dương Tướng công phò lê diệt Mạc Thờ tại Miếu họ trần
28 Lương Duy Chí Tri phủ vĩnh tường –  Tự Đức 2/1850 Thờ tại thôn Phúc Tự
29 Nguyễn Cư Sỹ Hưng khoa nhân lịch lị Quảng Trị, quản đạo Thờ tại nhà thờ  ông Nguyễn Kim Liên thôn Phúc Tự
30 Lương Khắc Địch Lãnh binh phong trào cần vương Thờ tại ông Mộc Thí  thôn Bàu
31 Lương Khắc Tựu Đề đóc Bắc Kinh Thờ tại nhà thờ ông Lê Cần thôn Xóm Bàu
32 Lương Khuê ……… …..
33 Nguyễn Duy Tân …..
34 Nguyễn Thế An
35 LươngKhắc Khoan Quan phủ, phủ Hoài Nhơn Thôn Bàu
 

D/ Các vị sắc hào, tướng lãnh dưỡng lão, bái tổ vinh quy tại đất Lệ Sơn trước năm 1945.

TT HỌ  VÀ TÊN CHỨC TƯỚC KHI CÒN CÔNG VỤ Ghi chú
1 Nguyễn Khắc Kham (đức chúa hoa) Công phụng đại thần tôn chính, tôn triết vương triều, quả trừ ngụy mạc, hậu công phụng ban trung khai quốc. Hiệp mưu đồng đức công thần. Đặc tiến phụ quốc thượng trụ tướng quan. Đông chinh đô đốc, phủ tả đô đốc. Thái bảo đại từ đồ, vinh phong thái truyền, Đại tư mã hoa quận công Miếu thờ tại vườn nhà  ông Nguyễn Thuận Thôn Xuân Sơn, nay đã hoang phế
2 Nguyễn Trung Trực (Đức hầu trà) Công phụng đại chân tôn, ý  vương triều quả mạc; phụng ban thiên tính, Dương võ uy dung công thần. đặc tiến phụ quốc thượng trụ tướng quân. Nam chinh đô đốc, phủ tả đô đốc. Đề thờ tại bến Cổng thôn Thượng Phủ nay đã bị nước xói lỡ
3 Nguyễn Khắc Du (chấn quận công đức chúa chấn) Công phụng đại triết vương triều. Điển tướng quân, phủ tích ban dương vũ, uy dũng công thần. Đặc tiến phụ quốc thượng trụ tướng quân. Đô đốc phủ sư thái truyền chấn Quận công. Tái khâm mông thiên triều. truy tặng: Phó quốc Vương Miếu thờ tại vườn nhà  ông Nguyễn Thuận thôn Xuân Sơn nay đã hoang phế
4 Nguyễn Khắc Tuân ( Hiền quận công) Công phụng truy tán tư kiệt, tiết trung thần, đặc tiến phụ quốc thượng trụ  tướng công đô đốc. Tả phủ đô đốc. Hiền quận công. Đền thờ ở cây Giót thôn Xuân Tổng

III. ĐỘI NGŨ TRI THỨC, SỸ QUAN QUÂN ĐỘI, CÁN BỘ CHỦ CHỐT TỪ NĂM 1945 – 2000.

a. Đội ngũ tri thức từ  năm 1945 – 2000:

TT Họ  và tên Học hàm, học vị cao nhất đã qua
1 Lê Duy Lương TS, Vụ trưởng vụ á, phi bộ Ngoại giao
2 Lê Duy Bách TSKH, chuyên viên cao cấp thủ  tướng Chính phủ
3 Trần Xuân Lài GS,TS Viện trưởng viện giống cây trồng Bộ Nông Nghiệp
4 Nguyễn Hữu Điểu GS,TS Trường Đại học Vinh
5 Lương Duy Trung Giáo sư khoa Văn Trường Đại học TP Hồ Chí Minh
6 Lương Duy Thứ Giáo sư khoa Văn Trường Đại học TP Hồ Chí Minh
7 Lương Ngọc Bính PGS,TS Giám đốc sở GD-ĐT Quảng Bình, thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
8 Nguyễn Tư thế PGS- TS, trưởng khoa Tai- mũi –  họng bệnh viện TW Huế
9 Trần Văn Tường TS Trưởng khoa sữ ĐHSP Huế
10 Lê Thị Thanh Hòa TS, chuyên viên UBKHXH Việt Nam
11 Lê Duy Phúc TS, …
12 Lê Tiến Dũng TS, GV Trường ĐH TP Hồ Chí  Minh
13 Lương Ngọc Thế PGS,TS Trường ĐHSP Hà Nội
14 Nguyễn Trì TS, bác sỹ…
15 Lương Khắc Văn Ths, GV khoa văn Trường ĐH Quảng Bình
16 Ths Lương Văn An Ths, …..
15 Lương Thị Lan Huệ  TH.Sy Triết học - Đại học Quảng Bình
17 Trần Quyến CNKH, GV Giảng dạy Trường CĐ Sư phạm BTT
   

Và 30 cử  nhân từ 1990 tới nay (theo thống kê chưa đầy đủ của UBND xã cập nhật tư liệu năm 2005)

Mong rằng qua trang Web này các bác, chú, anh (chị) và bạn đọc cung cấp thêm tư liệu chính xác để chúng tôi hoàn thành cuốn sách “Làng cả Lệ Sơn này”

Tác giả bài viết: Trần Quyến