Một số hình ảnh viếng nghĩa trang Liệt sỹ xã Văn Hóa của các tổ chức đoàn thể xã nhà

Một số hình ảnh viếng nghĩa trang Liệt xỹ xã Văn Hóa của các tổ chức đoàn thể xã nhà


 


 


 


 


 

 

Tác giả bài viết: Thảo Nguyên